Deze website is eigendom van mevrouw Els Steppe  (hierna “De Zoete Ronde” en de “Onderneming”).

Contactgegevens:

Els Steppe

Steenoven 10

9320 Nieuwerkerken (Aalst)

Telefoon: 0478/592342

E-mail: info@dezoeteronde.be 

Ondernemingsnummer: 0666.525.602

1. Aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden van deze website

Door het accepteren van de pop-up met betrekking tot de cookie policy verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden.

De Onderneming biedt u een vertaling van de Nederlandstalige versie van deze algemene gebruiksvoorwaarden aan, louter voor uw gebruiksgemak. Het gebruik van de website wordt evenwel uitsluitend beheerst door de Nederlandstalige versie van de algemene gebruiksvoorwaarden. In geval van tegenstrijdigheden of afwijkingen tussen de Nederlandstalige versie en de vertaalde versie zal de Nederlandstalige versie voorrang hebben.

2. Intellectuele eigendomsrechten 

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan De Zoete Ronde of rechthoudende derden.

3. Beperking van aansprakelijkheid 

De informatie die De Zoete Ronde verschaft op deze website is van algemene aard en is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden. De informatie kan dus niet als persoonlijk, professioneel of juridisch advies worden beschouwd door de bezoeker. De Zoete Ronde zorgt er wel voor dat de informatie volledig, nauwkeurig en juist is. Ondanks deze inspanningen kunnen er zich steeds onjuistheden voordoen. Indien er zich onjuistheden voordoen, zal De Zoete Ronde de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien de bezoeker onjuistheden zou vaststellen kan hij steeds de beheerder van de site contacteren via info@dezoeteronde.be

De Zoete Ronde kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade uit het gebruik van de informatie op deze site. De inhoud van deze site kan op ieder ogenblik zonder aankondiging aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. De Zoete Ronde kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een slechte werking van de website of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van deze website.

In geen enkel geval kan De Zoete Ronde op directe of indirecte wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade door het gebruik van deze website, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere goederen van de bezoeker.

De website van De Zoete Ronde kan hyperlinks bevatten die rechtstreeks of onrechtstreeks verwijzen naar pagina’s van derden. Deze link impliceert niet dat dit een impliciete goedkeuring is van de inhoud van de derdenpagina’s. De Zoete Ronde heeft geen zeggenschap over de inhoud op derdenpagina’s en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de schade door het gebruik van deze pagina’s.

4. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De interpretatie en toepassing van onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden, alsook het gebruik van de website waarop zij betrekking hebben, is onderworpen aan het Belgisch recht.

Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, zijn bevoegd in geval van geschillen die naar aanleiding van het gebruik van deze website zouden ontstaan.

5. Privacyverklaring 

5.1. Verwerking van persoonsgegevens

De Onderneming leeft de Belgische wet na van 8 december 1992 met betrekking tot het verwerken van persoonlijke gegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 en vanaf 25 mei 2018 door de Verordening (EU) 2016/679 (GDPR), waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. Deze wet bepaalt dat de persoon die, of het bedrijf dat, persoonsgegevens verzamelt, daarvoor de toestemming moet hebben van de persoon over wiens persoonsgegevens het gaat, dat deze gegevens relevant, juist en correct moeten zijn en dat ze moeten worden verzameld voor specifieke, duidelijke en wettelijke doeleinden. 

De Zoete Ronde verzamelt persoonsgegevens die haar door de bezoeker van de website worden overgemaakt via het contactformulier, het bestelformulier, bij het aanmaken van een account of bij het inschrijven op de nieuwsbrief. 

Daarbij kunnen de volgende gegevens worden verzameld: uw voornaam, naam, adres, bedrijfsnaam, beroep, leeftijd, gebruikersnaam, wachtwoord, telefoonnummer, e-mailadres en bankgegevens / kredietkaartinformatie.

De aldus bekomen gegevens worden door De Zoete Ronde enkel gebruikt om de bezoeker de eventueel gevraagde dienst te leveren,  de registratie van de bezoeker mogelijk te maken zodat hij kan worden gecontacteerd in verband met de door hem gestelde vragen, om De Zoete Ronde in staat te stellen om de kwaliteit van haar dienstverlening te verbeteren en om De Zoete Ronde toe te laten u op de hoogte te houden van aanbiedingen en producten waarvan wij redelijkerwijze mogen aannemen dat zij interessant kunnen zijn voor u.

De bezoeker van de website bevestigt zijn toestemming met de verzameling en verwerking van zijn persoonsgegevens door het aanklikken van een vakje dat daarvoor is bestemd bij het versturen van het contactformulier, het bestelformulier, bij het aanmaken van een account of bij het inschrijven op de nieuwsbrief.

De Zoete Ronde kan uw persoonsgegevens bovendien ook verwerken op basis van andere verwerkingsgronden, meer bepaald:

  • wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen De Zoete Ronde en de betrokkene;
  • wanneer dit noodzakelijk is om de gerechtvaardigde belangen van de Onderneming te behartigen
  • om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld op basis van een gerechtelijk bevel;
  • voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan De Zoete Ronde wordt opgedragen.

U kunt uw persoonlijke gegevens op ieder moment inkijken, wijzigen en/of (laten) verwijderen in het persoonlijk account of door contact op te nemen via info@dezoeteronde.be 

Tevens heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken middels melding op het voormelde e-mailadres, alsook om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Tel.: +32 (0)2 274 48 00

Fax: +32 (02) 274 48 35

E-mail: commission@privacycommission.be

De bezoeker wordt verzekerd van de bescherming van de privacy van zijn persoonsgegevens door het gebruik van een SSL-certificaat op Domain Validation level, uitgereikt door cPanel, Inc.

5.2. Contactformulier

Wanneer de bezoeker gebruik maakt van het contactformulier op de website, zal De Zoete Ronde deze gegevens enkel en alleen bewaren en gebruiken om de bezoeker terug te kunnen contacteren, om hem de eventueel gevraagde dienst te kunnen leveren en om hem via (elektronische of gewone) post  op de hoogte te houden van aanbiedingen en producten waarvan wij redelijkerwijze mogen aannemen dat zij interessant kunnen zijn. 

De bezoeker zal bij het verzenden van het contactformulier worden verzocht om een vakje aan te klikken waardoor hij uitdrukkelijk zijn toestemming verleent met de verwerking van zijn persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Deze gegevens blijven bewaard zolang zij noodzakelijk zijn voor de verwerkingsdoelen. De gegevens kunnen op ieder moment worden ingekeken, gewijzigd en verwijderd door contact op te nemen met info@dezoeteronde.be

5.3. Bestelformulier

Uw persoonlijke gegevens worden eveneens opgeslagen door De Zoete Ronde wanneer u een bestelling plaatst via het bestelformulier van de webshop. Dit laat ons toe om uw transactie correct uit te voeren. Eenmaal de gegevens zijn opgeslagen, worden zij bewaard in uw persoonlijke rekening zolang dit noodzakelijk is voor de verwerkingsdoelen. Hierdoor zullen uw latere transacties bovendien sneller verlopen. 

Bij het plaatsen van een bestelling zal u worden verzocht om een vakje aan te klikken waardoor u uitdrukkelijk uw toestemming verleent met de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring. Deze verwerking van persoonsgegevens is absoluut noodzakelijk voor de goede uitvoering door De Zoete Ronde van de door u geplaatste bestelling.

5.4 Account

Als u nieuw bent als bezoeker of klant, of voor de eerste maal uw aankopen via de website van De Zoete Ronde verricht, dient u zich te registreren om een account aan te maken. 

De Zoete Ronde vraagt daarbij naar die persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn om een vlotte levering en service mogelijk te maken. Uw gegevens bevinden zich bij De Zoete Ronde in een veilige omgeving: zowel uw persoonlijke als bankgegevens zijn beschermd.

Uw gegevens worden door De Zoete Ronde ook gebruikt om u nog beter te dienen en u op de hoogte te houden van voor u mogelijk interessante aanbiedingen en producten. Indien u dit niet (meer) wenst, kan u zich eenvoudig uitschrijven voor deze dienst via mail naar info@dezoeteronde.be

De bezoeker zal bij het aanmaken van het account worden verzocht om een vakje aan te klikken waardoor hij uitdrukkelijk zijn toestemming verleent met de verwerking van zijn persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Deze gegevens blijven bewaard zolang zij noodzakelijk zijn voor de verwerkingsdoelen. De gegevens kunnen op ieder moment worden ingekeken, gewijzigd en verwijderd door contact op te nemen met De Zoete Ronde via info@dezoeteronde.be 

5.5. Nieuwsbrief

De persoonsgegevens van de bezoeker zullen ook worden gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief, mits een dubbele opt-in is gebeurd. Dit impliceert dat de bezoeker vooreerst bij het invoeren van zijn gegevens op de website van De Zoete Ronde het vakje heeft aangevinkt waarmee hij bevestigt de nieuwsbrief te willen ontvangen. Vervolgens zal de bezoeker een bevestigingsmail ontvangen waarna hij nogmaals moet bevestigen dat hij de nieuwsbrief wilt ontvangen. 

De in dit verband verzamelde persoonsgegevens blijven bewaard zolang ze noodzakelijk zijn voor de verwerkingsdoelen. Zij kunnen echter steeds ingekeken, gewijzigd en verwijderd worden door contact op te nemen via info@dezoeteronde.be. De bezoeker kan zich ook te allen tijde uitschrijven op de nieuwsbrief door op de daartoe bestemde link te klikken in de nieuwsbrief of door contact op te nemen met De Zoete Ronde via info@dezoeteronde.be

5.6. Beperking van het gebruik van persoonsgegevens

De Onderneming verbindt zich ertoe om geen enkele persoonlijke informatie door te geven aan andere organisaties met al dan niet commerciële doeleinden.

5.7. Kinderen

De Zoete Ronde heeft niet de intentie om bewust gegevens te verzamelen van gebruikers van de website die jonger zijn dan zestien jaar, of om marketingacties naar hen toe te voeren.

De Onderneming adviseert ouders om betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder dat daarvoor de nodige ouderlijke toestemming werd gegeven.

Zodra een persoon die een ouderlijke verantwoordelijkheid draagt merkt dat zijn of haar kind zonder ouderlijke toestemming persoonsgegevens heeft verstrekt aan De Zoete Ronde, verzoekt de Onderneming hem of haar om De Zoete Ronde te contacteren via info@dezoeteronde.be . De Zoete Ronde zal dan binnen een redelijke termijn alle betrokken bestanden verwijderen uit haar systeem.

6. Cookie policy

6.1. Toestemming

Door het gebruik van cookies verzamelt De Zoete Ronde uw persoonsgegevens. Onder de toegepaste wetgeving rond GDPR is uw toestemming hiervoor vereist. Door het accepteren van de pop-up met betrekking tot de cookie policy verleent u De Zoete Ronde deze uitdrukkelijke toestemming. U kunt op ieder ogenblik uw toestemming over het gebruik van cookies door De Zoete Ronde intrekken. 

6.2. Wat zijn cookies?

Cookies zijn tekstbestanden die door De Zoete Ronde op uw computer of mobiel toestel worden geïnstalleerd. Met behulp van deze cookies kan De Zoete Ronde informatie verzamelen over uw gedrag op de website. Dankzij de cookies wordt u ook bij een volgend bezoek herkend, zodat u zich niet opnieuw moet aanmelden. We kunnen op die manier ook de bezoekers op de De Zoete Ronde-website tellen en analyseren hoe ze door de website navigeren. Zo kunnen de bezoekers voor profileringsdoeleinden gebruikt worden en kunnen we de website steeds verbeteren. De bezoeker kan zijn toestemming steeds intrekken door een e-mail te sturen naar info@dezoeteronde.be. De website van De Zoete Ronde maakt gebruik van verschillende cookies die we in een onderstaande tabel oplijsten. De Zoete Ronde maakt ook gebruik van cookies geplaatst door derden.

6.3. Welke cookies gebruikt De Zoete Ronde?

In de onderstaande tabel vindt u meer informatie over de afzonderlijke cookies die we gebruiken en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken:

Cookie

Doel

Gegevensontvanger

Verwijdering

frontend

herkenning bezoeker

De Zoete Ronde

3 maand

frontend_cid

herkenning bezoeker

De Zoete Ronde

3 maand

6.4. Google en Google Analytics

De website van De Zoete Ronde gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. Om Google Analytics te kunnen gebruiken plaatst Google Inc. cookies op uw computer of mobiel toestel. In opdracht van De Zoete Ronde zal Google Analytics deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren en om te rapporteren. U kunt het gebruik van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door een browser plug-in te installeren met volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

De volgende cookies worden door Google en Google Analytics ingesteld:

Cookie

Doel

Gegevensontvanger

Verwijdering

_ga

analyse

Google

2 jaar

_gat

herkenning gebruiker

Google

1 dag

_gid

analyse

Google

1 dag

6.5 Facebook

De website van De Zoete Ronde maakt gebruik van een Facebook Pixel. Deze pixel laat cookies achter op uw computer of mobiel toestel. Dat betekent dat uw gegevens op de De Zoete Ronde website worden bijgehouden door de pixel. De Zoete Ronde verkrijgt op die manier informatie over uw gedrag op de website en op Facebook. Op die manier kunt u geprofileerd worden voor marketingdoeleinden.

De volgende cookies zijn door Facebook ingesteld:

Cookie Doeleinde Data ontvanger Verwijdering

fr Herkenning user Facebook 3 maand

c_user Herkenning user Facebook 3 maand

datr Herkenning user Facebook 3 maand

xs Herkenning user Facebook 3 maand

presence Herkenning user Facebook 70 jaar

wd Herkenning user Facebook 1 maand

act Herkenning user Facebook 70 jaar

pl Herkenning user Facebook 3 maand

sb Herkenning user Facebook 2 jaar

locale Herkenning user Facebook 2 jaar

6.6. Het gebruik van cookies beletten

U kunt steeds cookies blokkeren door de instelling op uw browser te activeren die ervoor zorgt dat alle of enkele cookies worden geweigerd. Als u uw browserinstellingen aanpast om alle cookies te blokkeren, is het mogelijk dat u geen toegang krijgt tot bepaalde of alle delen van onze website. Voor vragen of inlichtingen rond de cookie policy kunt u steeds De Zoete Ronde contacteren via info@dezoeteronde.be 

6.7. Nuttige links omtrent het beheer van cookies op uw browser

Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL

7. Aanbod en bestelling

De verkoper verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen.
De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van serieus vermoeden van rechtsmisbruik of acteren ten kwade trouw, ernstig vermoeden van, voor de verkoper, onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een artikel.
Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod. Indien iets in het aanbod of na bestelling onvoldoende duidelijk zou zijn, kan de klant steeds contact opnemen met de Onderneming voor bijkomende inlichtingen via e-mail aan info@dezoeteronde.be of via het telefoonnummer +32 0478592342. Alle vragen worden binnen een redelijk termijn en daarbij zo vlug mogelijk beantwoord.

8. Betaling

De prijzen zijn deze vermeld op de website op het moment van bestelling. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 6% btw, met uitzondering van artikelen die dienen ter aankleding van de producten, transportkosten en verpakkingskosten die vallen onder het 21% BTW tarief.

Verzendkosten zullen worden medegedeeld op het ogenblik van bestelling vooraleer de bestelling definitief is, indien deze niet voldoet aan de verwachtingen kan de bestelling alsnog op dat moment geannuleerd worden.

Een bestelling is pas definitief na aanvaarding van de algemene voorwaarden, de prijzen en het aangebodene. Wanneer iets niet duidelijk is in het aanbod of na de bestelling kan de klant steeds contact opnemen met de Onderneming.

Nadat de bestelling geplaatst is zal de klant een bevestiging via email krijgen.

9. Levering

Een optimale levering en kwaliteit zijn het belangrijkste.

De levering van de artikelen gebeurd op het door de klant opgegeven adres. Bestelling worden verwerkt minimum 24 uur op voorhand, en kunnen op verschillende manieren afgehaald of geleverd worden.

Afhaling in Nieuwerkerken: Dit is mogelijk na afspraak en/of via bevestiging via email, het uur zal dan mede afgesproken en/of gecommuniceerd en bevestigd worden via email. Het adres voor afhaling is Steenoven 10 te 9320 Nieuwerkerken (Aalst).

Levering van goederen aan domicilie: De levering van de goederen gebeurd door onszelf of een derde partij en zal uitgevoerd worden de dag die aangegeven wordt op het ogenblik van bestelling en die via email/SMS wordt bevestigd. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden indien de vervoerder het pakket niet binnen de opgegeven transporttijd kan afleveren door overmacht (weersomstandigheden, extreme drukte, ongeval, staking, ...) of wegens een foutief of onvolledig adres.

Indien je een verkeerde leveringsronde of verzendmethode aanduidt wordt er een administratieve kost van €1,20 aangerekend. Bekijk onze leveringsrondes

Zendingen die niet kunnen geleverd worden, worden ter plaatse of indien mogelijk bij buren achtergelaten. Deze worden echter niet terugbetaald indien ze niet gevonden worden. U zal dan onmiddellijk een verwittiging op uw telefoonnummer, hetwelk opgegeven werd bij bestelling, krijgen waar u uw achtergelaten bestelling kan terugvinden. Door de beperkte levensduur van onze producten leggen we alle verantwoordelijk voor een correcte ontvangst bij de klant. Dit geldt ook voor zendingen die retour komen wegens een foutief of onvolledig adres. De kosten voor een nieuwe levering zijn ten laste van de klant, indien deze niet binnen de 2 dagen gebeurd zal de klant ook opnieuw de kost van verse producten dienen te betalen.

Wij verpakken onze producten zo goed als mogelijk. Indien er toch schade zou zijn dan kunnen we daar niet voor verantwoordelijk worden gesteld en kan men hiervoor dan ook geen compensatie claimen.

Bestellingen boven de 50€ kunnen enkel gegarandeerd worden indien alle producten op dat ogenblik op de webshop in stock zijn. Voor grotere bestellingen of producten die niet voldoende op voorraad zijn is het best om contact op te nemen via email info@dezoeteronde.be of telefoon : 0478 592342

10. herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van reden de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Het herroepingsrecht geldt echter niet voor:

  • De levering van goederen/zaken waarvan de houdbaarheidsdatum kort is en die snel bederven.
  • De levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • De levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken

11. Garantie

Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van een artikel, beschadiging of kwalitatieve tekortkoming moet binnen de 2 dagen schriftelijk worden gemeld, samen met foto's van de producten en verpakking, via een aangetekend schrijven aan het adres van de Onderneming. De verkoper biedt de in de wet voorziene garanties. De verkoper is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door de klant. Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos omgeruild.

12. Wedstrijd Sinterklaasactie

Er zal niet gecommuniceerd worden betreffende de actie. Deelnemen kan tot vrijdag 23/10 tot 00.00 uur. De winnaars worden zaterdag 24/10 bekendgemaakt en mogen hun gewonnen taart afhalen te Nieuwerkerken op zondag 25/10 vanaf 13.00 uur.